Szko?a ?piewu Cerkiewnego w Cieplicach

Sonia Andrianow


Historia

Szko?a ?piewu Cerkiewnego za?o?ona zosta?a z b?ogos?awie?stwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jeremiasza Arcybiskupa Wroc?awskiego i Szczeci?skiego w pa?dzierniku 2010 roku.

Na spotkaniu organizacyjnym rady pedagogicznej kierownik szko?y arcybiskup Jeremiasz powo?a? zast?pc? kierownika- ks. Igora Popowicza i sekretarza- ks. Jaros?awa Biry?k?. Ustalono tak?e, ?e nauka trwa? b?dzie trzy lata.

Ze wzgl?du na to, ?e nasza diecezja jest bardzo rozleg?a i wszyscy ch?tni nie mogliby doje?d?a? do Cieplic, zosta?y utworzone dwie grupy: ?p?nocna? z siedzib? w Gorzowie Wielkopolskim oraz ?po?udniowa? z siedzib? w Cieplicach.

Celem dzia?alno?ci szko?y jest wykszta?cenie nowych kadr psalmistw, ktrzy w przysz?o?ci wzi?liby na siebie odpowiedzialno?? zwi?zan? z organizacj? ?piewu w parafiach diecezji wroc?awsko-szczeci?skiej.

Organizacja pracy

Uczestnicy grup spotykaj? si? raz w miesi?cu na dwudniowych zjazdach w Domu ?w. Stefana w Cieplicach i Domu Parafialnym w Gorzowie Wielkopolskim. W tym czasie odbywaj? si? zaj?cia z zakresu teorii muzyki, kszta?cenia s?uchu, emisji g?osu, czytania w j?zyku cerkiewno-s?owia?skim w wymowach synodalnej i halickiej, ?piewu cerkiewnego oraz j?zyka angielskiego.

Zaj?cia w Gorzowie Wielkopolskim w roku 2011/2012 zosta?y tymczasowo zawieszone.

Zaj?cia s? nieodp?atne, wszyscy uczestnicy maj? zapewniony nocleg oraz wy?ywienie (kolacja, ?niadanie, obiad). Ka?dy otrzymuje tak?e materia?y potrzebne na zaj?ciach.

Wyk?adowcy

Grupa ?po?udniowa?:
? J?zyk cerkiewno-s?owia?ski w wymowie halickiej- ks. Bogdan Repe?a
? J?zyk cerkiewno-s?owia?ski w wymowie synodalnej- ks. dr Piotr Nikolski
? ?piew cerkiewny- ks. Lubomir Worhacz
? Teoria muzyki, chr- Anna Andrianow
? J?zyk angielski- Irina Bolszakowa

Wszystkich ch?tnych serdecznie zapraszamy!