Prawos?awny Dom Opieki pw. ?w. Aposto?a Pierwszego M?czennika i Arcydiakona Stefana

ul. Cieplicka 70a
58-560 Jelenia Gra
tel. / fax (75) 755 11 38, 609 453 424

Kierownik: mgr Mariusz Ki?lak

Witamy w Prawos?awnym Domu Opieki pw. ?w. Pierwszego M?czennika, Aposto?a i Arcydiakona Stefana!

Prawos?awny Dom Opieki pw. ?w. Stefana jest placwk? charytatywno-opieku?cz? i o?wiatowo-wychowawcz?. Dom dzia?a w ramach Prawos?awnego O?rodka Mi?osierdzia Diecezji Wroc?awsko-Szczeci?skiej Polskiego Autokefalicznego Ko?cio?a Prawos?awnego. W szeroko zakrojonej dzia?alno?ci statutowej Dom jest centrum katechetycznym i konferencyjnym. Stanowi miejsce spotka? dla dzieci i m?odzie?y, emerytw i rencistw diecezji wroc?awsko-szczeci?skiej jak i ca?ej Polski. Dom s?u?y krzewieniu wiary i tradycji prawos?awnej. Prowadzi dzia?alno?? ekumeniczn?, wsp?pracuje z ko?cio?ami i zwi?zkami wyznaniowymi w Polsce i zagranic?.

Prawos?awny Dom Opieki posiada baz? noclegow? z wy?ywieniem i z terenem rekreacyjnym: boisko do gry w pi?k? no?n?, boisko do siatkwki, boisko do koszykwki, st? do tenisa sto?owego, pi?karzyki, Wi-Fi, altana z miejscem na ognisko i grilla, sala internetowa, biblioteka, kawiarnia, sala konferencyjna. Teren jest ogrodzony i z dala od ruchliwych tras. O?rodek jest po?o?ony w bardzo wygodnej lokalizacji. Odleg?o?? do przystanku komunikacji miejskiej wynosi 50m, do centrum handlowego 250m.

W o?rodku znajduje si? Kaplica pw. ?w. Stefana, w ktrej regularnie odbywaj? si? nabo?e?stwa (wtorek- Wieczernia godz. 17:00, ?roda- Liturgia godz. 8:00). Dogodne po??czenia komunikacji miejskiej (linie nr 7, 9) na nabo?e?stwa sobotnie i niedzielne w cerkwi pw. ?wi?tych Aposto?w Piotra i Paw?a w Jeleniej Grze.

? Prawos?awny Dom Opieki to doskona?e miejsce do zorganizowania kolonii, obozw i zimowisk
? Je?li jeste? cz?owiekiem, ktry ma dosy? zgie?ku i wrzawy du?ego miasta- wybieraj si? do Cieplic, bo znajdziesz tu cisz?, ukojenie dla duszy i cia?a (wieczorne i poranne widoki na gry wyciszaj? i napawaj? optymizmem)
? Je?li jeste? amatorem grskich w?drwek i grskiego powietrza wybieraj si? do Cieplic- blisko st?d na przepi?kne, nie zat?oczone, dzikie szlaki grskie (szlaki pi?kne, dobrze oznakowane)
? Po?o?enie Domu w centrum Kotliny Jeleniogrskiej stwarza mo?liwo?? uprawiania turystyki grskiej
? Interesuj? Ci? zabytki Dolnego ?l?ska- stare pa?ace, zamki, kopalnie- od nas blisko do Kowar, Wojnowa, Karpacza, Szklarskiej Por?by


 1     2     3