Fundacja Św. Apostoła Pierwszego Męczennika i Archidiakona Stefana

ul. Cieplicka 70a
58-560 Jelenia Góra

Sonia Andrianow

Fundacja została założona w marcu 2008 roku przez Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Jeremiasza.

Jest ona integralną częścią Prawosławnego Domu Opieki pw. św. Stefana w Cieplicach. Jej zadaniem jest kształcenie, wychowywanie i niesienie pomocy ludziom różnych wyznań, narodowości i kultur. Jednocześnie fundacja strzeże wielokulturowego dziedzictwa Polski i Europy. Dokładne cele i zasady działalności fundacji zostały opisane w statucie.

tel. / fax (75) 755 11 38, 609 453 424


NUMER KONTA: 08 1540 1199 2036 8065 8975 0001

www.fundacjaswstefana.cerkiew.pl

STATUT FUNDACJI ŚW. APOSTOŁA PIERWSZEGO MĘCZENNIKA I ARCHIDIAKONA STEFANA

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
1. Fundacja nosi nazwę „Fundacja św. Apostoła Pierwszego Męczennika i Archidiakona Stefana”, zwana dalej Fundacją.
2. Fundacja może używać nazwy skróconej „Fundacja św. Stefana”.
Art. 2
Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. Nr 46, poz. 203, z 1991 r. z póżn. zm.), w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Nr 86, poz. 873 z 2003 r. z późn. zm.) oraz w niniejszym statucie.
Art. 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Jelenia Góra.


 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10