Parafialny O?rodek Mi?osierdzia.
?wietlica dla dzieci i m?odzie?y w Przemkowie

Pl. Ko?cielny 6
59-170 Przemkw


Sonia Andrianow

Dyrektor: ks. mitrat mgr Igor Popowicz

tel. / fax (76) 831 34 73, 501 775 145

O?rodek powsta? z b?ogos?awie?stwa jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Jeremiasza, Arcybiskupa Wroc?awskiego i Szczeci?skiego w 2004 roku.

Zadaniem o?rodka jest organizacja wolnego czasu dla dzieci i m?odzie?y, opieka nad dzie?mi i m?odzie?? z rodzin patologicznych, organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej osobom potrzebuj?cym.

O?rodek prowadzi dzia?alno?? charytatywn?, wspiera rodziny i osoby potrzebuj?ce, pomaga dzieciom i m?odzie?y szkolnej w organizacji ich wolnego czasu. Stoi na stra?y tradycji narodowej, dba o rozwj ?wiadomo?ci narodowej i kulturowej. Dzia?a tak?e na rzecz mniejszo?ci narodowych i etnicznych.

Numer konta: 04 8653 0004 0000 0086 8596 0001

Zarz?d:
ks.mitrat mgr Igor Popowicz - dyrektor
Mieczys?aw Boczniewicz - cz?onek Rady Nadzorczej
Janina Popowicz - cz?onek Rady Nadzorczej
Andrzej Wasula ? cz?onek

Jednostka podlega pod ELEOS Diecezji Wroc?awsko-Szczeci?skiej.