Stowarzyszenie Prawos?awne im. ?ww. Piotra i Paw?a

ul. ?w. Miko?aja 40
50-128 Wroc?aw

Przewodnicz?ca: mgr Lubomi?a Rydzanicz

tel. 506 026 361

Stowarzyszenie Prawos?awne im. ?ww. Piotra i Paw?a
Oddzia? Terenowy w Szczecinie


Przewodnicz?ca: Ewa Stachowiak

telefon 603-603-178

Wiceprzewodnicz?cy: Janusz Kwiecie?

Stowarzyszenie Prawos?awne im. ?ww. Piotra i Paw?a
Oddzia? Terenowy w Lubinie


Przewodnicz?cy: mgr Jaros?aw H?adyk

tel. 505 673 440