Chr M?odzie?y Diecezji Wroc?awsko-Szczeci?skiej ?B?ahodar?

Sonia Andrianow, Natalia Cio?ka

Chr ?B?ahodar? zosta? za?o?ony z b?ogos?awie?stwa Jego Ekscelencji Jeremiasza, prawos?awnego arcybiskupa Wroc?awskiego i Szczeci?skiego w czerwcu 2005 r. w czasie jednego ze spotka? Bractwa M?odzie?y Prawos?awnej Diecezji Wroc?awsko-Szczeci?skiej w Micha?owie.

Za?o?ycielem i kierownikiem chru w latach 2005-2010 by? Adam Kondraciuk, obecnie proboszcz parafii w miejscowo?ci Altea (Hiszpania).

Jako specyfik? pracy chru nale?a?oby podkre?li? znaczne odleg?o?ci, ktre na prby czy te? warsztaty muzyczne przemierzali chrzy?ci (nawet 400 km).

Chr nale?y do kategorii chrw amatorskich. W partyturach zespo?u spotykamy nazwiska takich kompozytorw jak: Czajkowski, Bortnia?ski, Czesnokow, Archangielski, Leontowicz, Koszyc i inni. Znajdziemy tak?e nuty z zapisem tradycyjnych ?emkowskich pie?ni liturgicznych z wymow? halick? w opracowaniach m.in. Klinkowskiego czy Trochanowskiego.

Wiele stara? w powstanie chru w?o?y? ?p. ks. prot. Antoni Habura, ktry zgin?? tragicznie w wypadku samochodowym 11 marca 2006 r. By? on wieloletnim i wielce zas?u?onym opiekunem duchowym Bractwa M?odzie?y Prawos?awnej Diecezji Wroc?awsko-Szczeci?skiej oraz proboszczem parafii Zielona Gra i Torzym. Niew?tpliwie na zawsze pozostanie w pami?ci przyjaci? oraz m?odzie?y, ktr? tak ukocha?.

Chr koncertowa? w wielu parafiach, m.in.: w Michalowie, Przemkowie, Zielonej Grze, Szczecinie, Wa?czu, Legnicy, Rudnej, Lesznie Grnym, Gorlicach, Jeleniej Grze, Jab?ecznej (chr mia? przyjemno?? za?piewa? polow? liturgi? nad rzek? Bug o godz. 4:00 nad ranem).

W styczniu 2006 roku chr odnis? pierwszy znacz?cy sukces? otrzyma? nagrod? publiczno?ci na Mi?dzynarodowym Festiwalu Kol?d Wschodnios?owia?skich w Terespolu. W 2007 roku wyst?pi? na Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnwce, p?niej w obchodach rocznicowych ?Akcji Wis?a? w Che?mie i Przemkowie i majowych pielgrzymkach na ?wi?tej Grze Grabarce. Wzi?? udzia? w charytatywnych koncertach ?Dla Irenki?. W 2009 r. zdoby? Grand Prix na festiwalu w Terespolu.