Rekrutacja do seminarium duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

za: www.orthodox.pl

Kancelaria Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, przedstawia ofertę edukacyjną Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Kandydaci na studia znajdą tu specyfikę studiów powyższych uczelni oraz kryteria przyjęcia na studia. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami.


Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie to jedyna tego typu uczelnia w Polsce. Działa nieprzerwanie od 1951 roku. Wykształciła kilkanaście pokoleń duchownych, psalmistów i katechetów. Mieści się w niewielkim budynku skrywającym się przy jednej z lipowych alei Saskiej Kępy. To miejsce niebywałe, intrygujące i mające wyjątkowe znaczenie dla Cerkwi prawosławnej w Polsce.

Dzięki wykształconej przez ponad 70 lat tradycji, seminarium odgrywa ważną rolę w procesie wychowawczym i ogólnorozwojowym przyszłych pasterzy Cerkwi Chrystusowej. Wieloletnie próby dostosowania metodyki nauczania i staranne opracowanie programu nauczania uczyniły tę placówkę uczelnią, która łączy w sobie precyzyjność prawosławnej myśli teologicznej i otwartość na złożoność problemów XXI wieku.

Prawosławne Seminarium Duchowne wydobywa ze swoich studentów ich ukryte talenty i najsilniejsze atuty. To tutaj każdy ma szansę na spróbowanie swoich sił w dowolnym obszarze cerkiewnego życia liturgicznego i duchowego.

Kształcenie alumnów odbywa się na kilku płaszczyznach. Oprócz zasadniczej – praktyczno-teologicznej – bardzo cennym atutem oferty edukacyjnej seminarium jest możliwość zdobycia państwowych uprawnień pedagogiczno-nauczycielskich. Studenci prowadzą i współorganizują w ramach praktyk cotygodniowe zajęcia w powołanym w 2016 r. punkcie katechetycznym.

Wspólny dom akademicki jednoczy ludzi z całej Polski i Europy. Uczy rozwiązywania problemów komunikacyjnych, szacunku dla bliźniego i prowokuje do nieustannego odkrywania drugiego człowieka, a zwłaszcza jego pozytywnych cech. To warsztat służący integracji i przygotowaniu do działalności pasterskiej, nie tylko w duchu biblistyki, ale także psychologii, teologii pasterskiej i komunikacji.

Ubiegający się o przyjęcie na studia w Prawosławnym Seminarium Duchownym powinni złożyć następujące dokumenty: podanie o przyjęcie zawierające krótkie uzasadnienie wyboru naszej uczelni, wypełniony kwestionariusz osobowy, który dostępny jest na stronie PSD w zakładce “Rekrutacja” (link: https://psd.edu.pl/wp-content/uploads/2021/05/Kwestonariusz-osobowy.doc), życiorys, świadectwo maturalne (lub dyplom ukończenia studiów) – w obu przypadkach może być to oficjalny odpis, metryka chrztu świętego, misja kanoniczna biskupa diecezjalnego, pisemna opinia proboszcza, świadectwo zdrowia, trzy zdjęcia (w formacie 35 x 45 mm, tzw. paszportowe).

Wszystkie w/w dokumenty powinny zostać złożone w siedzibie PSD osobiście lub drogą pocztową na adres Prawosławne Seminarium Duchowne, ul. Paryska 27, 03-945 Warszawa. Termin rekrutacji w ramach pierwszej tury upływa z dniem 31 lipca 2021 r.

Adres:

Prawosławne Seminarium Duchowne

ul. Paryska 27

03-945 Warszawa,

tel. 22 617 83 48, fax 22 616 03 71

e-mail: psd@psd.edu.pl

www.psd.edu.pl


Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (ChAT) jest uczelnią publiczną o blisko 70-letniej tradycji. Wyznacznikiem uczelni jest wysoki poziom nauczania, tolerancja i wielokulturowość. Akademia posiada nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną. Jej strukturę tworzą Wydział Teologiczny i Wydział Nauk Społecznych. Oba wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora, a Wydział Teologiczny dodatkowo do przeprowadzania procedur habilitacyjnych.

Uczelnia oferuje wysokiej jakości, bezpłatne studia stacjonarne na publicznej uczelni z długoletnią tradycją. Specyfiką ChAT jest kameralny charakter, osobowe relacje między studentami i wykładowcami, bogata oferta autorskich specjalności, dostęp do szerokiej wymiany międzynarodowej i elastyczny tok studiów. Uczelnia współpracuje naukowo z wieloma uczelniami w Europie, Izraelu i Turcji. Oferuje międzynarodową wymianę studencką w ramach programu Erasmus+ i innych programów stypendialnych wspieranych przez instytucje kościelne w całej Europie. Każdy student ma możliwość studiowania przynajmniej jednego semestru za granicą. Akademia utrzymuje kontakty z instytucjami partnerskimi w ramach innowacji dydaktycznych.

Wydział Teologiczny oferuje studia licencjackie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia) na kierunku teologia w zakresach: teologii prawosławnej, teologii ewangelickiej, teologii starokatolickiej, teologii tradycji wyznaniowych (II stopień). W Wydziale studiuje się w niewielkich grupach, dzięki czemu możliwe jest indywidualne podejście do studentów. Program studiów bazuje na najlepszych międzynarodowych standardach. Studenci uzyskują uprawnienia pedagogiczne do nauczania religii we wszystkich typach szkół. Wydział zapewnia ciekawe zajęcia wszystkim, którzy interesują się szeroko pojętą teologią, biblistyką czy historią, nawet jeśli nie jest to związane z przyszłą ścieżką zawodową, a dotyczy osobistych zainteresowań.

Wydział Nauk Społecznych osadzony jest ideowo w modelu uniwersytetu tradycyjnego, w którym współistnieją dydaktyka i badania naukowe, zaś szczególną wagę przywiązuje się do wolności prowadzenia badań, osobowych relacji pomiędzy wykładowcami i adeptami nauki, dążenia do prawdy jako wyznacznika dociekań naukowych. Wydział kształci studentów w zakresie nauk pedagogicznych, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pracy socjalnej. Standard edukacji potwierdzają wysokie oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wydział prowadzi badania naukowe w zakresie nauk społecznych, utrzymuje liczne kontakty międzynarodowe, prowadzi ciekawe projekty dydaktyczne i naukowe. Kształcenie w Wydziale odbywa się również w systemie dla osób pracujących. Kierunek studiów „pedagogika” uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Studia realizowane w Wydziale wyróżnione zostały ponadto przyznaniem Certyfikatu Nadzwyczajnego – „Laur Innowacji” za wdrożenie najbardziej nowatorskich i unikalnych rozwiązań w zakresie bazy materialnej i technologii wspierających proces dydaktyczny oraz wyróżnienie nadzwyczajne „Lider Jakości Kształcenia”.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna jako uczelnia akademicka prowadzi kształcenie doktorantów w ramach Szkoły doktorskiej w dyscyplinach naukowych w zakresie nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne oraz w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Program kształcenia umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań zwieńczonych złożeniem rozprawy doktorskiej w zakresie teologii lub pedagogiki oraz przygotowanie do podjęcia roli badacza i nauczyciela akademickiego. Jest nowoczesną, spersonalizowaną propozycją rozwoju ścieżki kariery naukowej.

Uczelnia szczyci się swoim ekumenicznym profilem kształcenia, współpracą różnych środowisk kościelnych i kulturowych, tolerancją i otwartością, szacunkiem dla każdego człowieka.

Oferta dydaktyczna Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie dostępna jest na stronach internetowych: www.chat.edu.pl i irk.chat.edu.pl (Rekrutacja).

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie dysponuje nowoczesnymi w pełni wyposażonymi w sprzęt multimedialny audytoriami, pracowniami metodycznymi i laboratoriami językowymi. Jako instytucja edukacyjna kształcąca nie tylko wysoko wykwalifikowanych pracowników, lecz również przyszłych uczestników życia społecznego bierze udział w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego w poszanowaniu tożsamości kulturowej, religijnej i wspólnotowej wszystkich jego podmiotów, wnosząc do życia publicznego etos obywatelskiej i chrześcijańskiej odpowiedzialności i wrażliwości społecznej.

Informacje na stronach:

http://chat.edu.pl/teologia/start/

http://irk.chat.edu.pl

Wydział Teologiczny

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ul. Broniewskiego 48, 00-246 Warszawa,

tel. 506 002 360, 22 / 831 95 97

e-mail: teologia@chat.edu.pl

http://chat.edu.pl/oferta-edukacyjna-2/

https://irk.chat.edu.pl/pl/

Wydział Nauk Społecznych

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ul. Broniewskiego 48, 00-246 Warszawa

tel. 506 002 321, 22/ 831 95 97 (wew.2)

e-mail: pedagogika@chat.edu.pl

Rekrutacja już trwa! Zainteresuj się ofertą!

Cofnij