VII niedziela po Passze - św. Ojców Pierwszego Soboru Powszechnego oraz św. męczenników Chełmskich i Podlaskich

ks. Igor Habura, 06.06.2022

W siódmą niedzielę po Passze w dzień liturgicznej pamięci świętych 318 Ojców Pierwszego Soboru Powszechnego oraz św. męczenników Chełmskich i Podlaskich, nabożeństwom we wrocławskiej katedrze Narodzenia Bogurodzicy przewodniczył Jego Ekscelencja abp Jerzy.

W trakcie liturgii zabrzmiały słowa Arcykapłańskiej modlitwy Chrystusa z Ewangelii wg św. Jana (J 17, 1-13):

„W owym czasie powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze! Nadeszła godzina; uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie; jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał; a teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od ciebie pochodzi; albowiem dałem im słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są twoi; i wszystko moje jest twoje, a twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a Ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło Pismo. Ale teraz do ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni.”

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Igor Habura. W swoim słowie podkreślił, że prawosławne świętowanie zakłada aktywność wiernych. Sposobem na prawdziwe oddanie czci naszym świętym jest ich naśladowanie. Mówiąc o męczennikach należy również podkreślić, że męczeństwo wyklucza zemstę. Zemsta, odpłata jest tym co niszczy zbawienny charakter cierpienia.

W trakcie Boskiej Liturgii Jego Ekscelencja abp Jerzy udzielił święceń diakońskich Aleksemu Adamczukowi. Jak podkreślił Władyka nowo-wyświęcony diakon jest od dawna związany z naszą diecezją, jest ikonografem który wykonał polichromie w wielu świątyniach naszej diecezji. Zwracając się bezpośrednio do diakona Aleksego Władyka powiedział - od dziś wszystko się zmieni, stajesz się nowym człowiekiem i nawet ikony będziesz pisał inaczej. Nie mówię czy lepiej czy gorzej ale na pewno inaczej.

Na zakończenie Władyka wezwał wszystkich obecnych w Cerkwi do modlitwy za nowego duchownego, jego matuszkę oraz dzieci.

Cofnij