Niedziela VIII po Pięćdziesiątnicy - święcenia kapłańskie ks. Pawła Gocko

ks. Igor Habura, 09.08.2022

W VIII Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Boskiej Liturgii we wrocławskiej katedrze przewodniczył ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy. W trakcie nabożeństwa Władyka udzielił święceń kapłańskich diakonowi Pawłowi Gocko.

Podczas Liturgii zabrzmiało czytanie św. Ewangelii wg świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza (14, 14-22):

“W owym czasie, gdy Chrystus wysiadł z łodzi, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności! Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść! Odpowiedzieli Mu: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: Przynieście Mi je tutaj! Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości, i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy”

Po wysłuchaniu Ewangelii ze słowem doz zebranych wiernych zwrócił się brat nowowyświęcanego kapłana - ks. Marek Gocko.

W trakcie Pieśni Cherubinów miały miejsce święcenia kapłańskie. W przeciwieństwie do święceń diakonatu wokół ołtarza wyświęcanego oprowadza nie diakon, lecz najstarszy prezbiter. Po wyświęceniu biskup daje nowemu prezbiterowi cząstkę Ciała Chrystusowego z literami XC ze słowami: “Przyjmij depozyt ten i zachowaj go całym i nienaruszonym do ostatniego twego tchnienia, o który będziesz zapytany w czasie drugiego i strasznego przyjścia Wielkiego Pana Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa”.

Nowo wyświęcony ks. Paweł Gocko u rodził się 7 marca 1989 r. w Sanoku. W młodości pełnił funkcję subdiakona przy Jego Ekscelencji, arcybiskupie przemyskim i nowosądeckim Adamie w katedralnej parafii Świętej Trójcy w Sanoku. Po ukończeniu III Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku i zdaniu egzaminu dojrzałości w 2008 roku rozpoczął studia na kierunku teologii prawosławnej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W trakcie studiów, 8 czerwca 2009 roku, przyjął święcenia lektorskie z rąk Jego Eminencji, metropolity warszawskiego i całej Polski Sawy. Studia ukończył w 2013 roku obroną pracy magisterskiej pt. „Soteriologiczny wymiar miłości”, napisanej pod kierunkiem ks. dr Jerzego Tofiluka prof. ChAT. W 2013 roku rozpoczął także studia doktoranckie w zakresie nauk teologicznych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 2020 roku obronił pracę doktorską pt. „Geneza, znaczenie liturgiczne i charakterystyka antyminsu na terenie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego: studium historyczno-liturgiczno-porównawcze”, napisaną pod kierunkiem Jego Ekscelencji, arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego. W latach 2015-2017 prowadził spotkania katechetyczne dla osób dorosłych w Punkcie Katechetycznym przy Parafii Prawosławnej św. Marii Magdaleny w Warszawie. W latach 2017-2022 pełnił obowiązki psalmisty i dyrygenta chóru w Parafii Prawosławnej św. Spirydona Cudotwórcy w Mińsku Mazowieckim, gdzie również prowadził spotkania katechetyczne dla osób dorosłych. Od 2020 roku jest członkiem Stowarzyszenia Bractwo Świętego Ognia, w którym zajmuje się redakcją biuletynu informacyjnego i prowadzeniem strony internetowej. 15 lipca 2022 roku wstąpił w związek małżeński z Eweliną Świędrych. 31 lipca 2022 roku przyjął święcenia diakońskie z rąk Jego Ekscelencji, arcybiskupa wrocławskiego i szczecińskiego Jerzego, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego.

Na zakończenie Boskiej Liturgii ze słowem do wiernych oraz o. Pawła z matuszką zwrócił się abp Jerzy. Władyka podkreślił wielką radość z nowego duchownego. Następnie życzył ks. Pawłowi wiele wytrwałości, cierpliwości, pokory i wiary. Jego Ekscelencja podkreślił, że służba kapłana bywa trudna, lecz jeśli będzie właściwie przeżywana to stanie się źródłem wielkiej radości.

Na koniec nabożeństwa ks. Paweł udzielił swojego pierwszego kapłańskiego błogosławieństwa wszystkim zebranym wiernym.

Cofnij