XXXVII Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

Ksenia Andrejuk, 11.12.2018

Z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, 8 grudnia odbyło się we Wrocławiu XXXVII Walne Zgromadzenie BMP w Polsce.

Spotkanie rozpoczęło się Boską Liturgią, którą celebrował Jego Ekscelencja Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, w asyście Jego Ekscelencji Grzegorza, Arcybiskupa Bielskiego, Opiekuna Duchowego BMP w Polsce z Ramienia Soboru Biskupów PAKP, Jego Ekscelencji Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego oraz przybyłego duchowieństwa.

Po przywitaniu przybyłych gości i przemówieniach wstępnych miała miejsce prezentacja sprawozdań z działalności Bractwa. Przedstawili je przewodniczący lub przedstawiciele wszystkich zarządów diecezjalnych. Ostatnie sprawozdanie, Sprawozdanie roczne z działalności Zarządu Centralnego, wraz ze sprawozdaniem finansowym, przedstawił Przewodniczący BMP w Polsce, Maciej Owsiejczuk.

W dalszej części spotkania o. Jarosław Jóźwik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, odczytał sprawozdanie oceniające działalność Bractwa w ostatnim roku. Na wniosek komisji przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego delegaci Walnego Zgromadzenia większością głosów przyznali absolutorium ustępującemu Zarządowi Centralnemu.

Kolejnym punktem Walnego Zgromadzenia było przeprowadzenie wyborów nowego Zarządu Centralnego i Komisji Rewizyjnej.

W wyniku głosowania do zarządu zostali wybrani: Piotr Giegiel – Przewodniczący, Ksenia Andrejuk, Michał Kuźmiuk, Aleksandra Gryk, Michał Mirończuk, Monika Andrzejuk, Paweł Turczyński, Krzysztof Sienkiewicz, Rafał Zdanowicz.

W skład Komisji Rewizyjnej BMP w Polsce weszli: o. Jarosław Jóźwik, Paweł Matowicki, Agnieszka Chomiuk.

Walne Zgromadzenie zakończono przedstawieniem kalendarium na następny rok oraz wolnymi wnioskami.

W spotkaniu wzięło udział 150 osób. Obecne były delegacje ze wszystkich diecezji PAKP.

Za: www.bmp.cerkiew.pl

Zdjęcia: Anna Sydoruk

Cofnij