I Rocznica śmierci ks. mitrata kmdra Aleksandra Szełomowa

za: www.orthodox.pl, 28.03.2021

W drugą sobotę Wielkiego Postu, poświęconą pamięci zmarłych przodków, sprawowana była św. Liturgia której w wolskiej świątyni przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy, ordynariusz Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej, Prawosławny Ordynariusz WP w obecności Jego Eminencji metropolity Sawy oraz dziekanów Prawosławnego Ordynariatu WP i duchownych z Diecezji Białostocko – Gdańskiej. W sposób szczególny i podniosły duchowni oraz wierni modlitewnie uczcili pamięć księdza Aleksandra w pierwszą rocznicę Jego śmierci. Na zakończenie św. Liturgii wszyscy uczestnicy uroczystości zgromadzili się przy grobie ks. Aleksandra. W asyście Pododdziału Kompanii Honorowej WP były wzniesione modlitwy za zbawienie duszy śp. ks. mitrata Aleksandra Szełomowa.

Panichidzie przy grobie przewodniczył Jego Eminencja metropolita Sawa. Hierarcha podkreśli w słowach homilii wymiar aksjomatu wiary i mądrość, która jest azymutem skarbnicy naszej Cerkwi. Wiara i świadomość Opatrzności Bożej przenika w objawienie transcendentalne i empiryzm naszego życia. Dlatego mamy niezachwiane przekonanie, że życie ludzkie trwa wiecznie – kontynuował Jego Eminencja. Umierając na ziemi rodzimy się do życia wiecznego. Dusza po śmierci żyje i znajduje się w innym wymiarze rzeczywistości duchowej życia wiecznego. Każda dusza po rozłączeniu się z ciałem dąży do uczestnictwa w chwale Świętej Trójcy. Jest to jedyne i największe prawdziwe szczęście człowieka. Dlatego Cerkiew Chrystusowa, opierając się na paradygmacie samego Zbawiciela, przewiduje potrzebę żarliwej modlitwy za naszych przodków, którą wyrażamy m.in. dziś podczas pierwszej rocznicy śmierci księdza Aleksandra, a także w dniu urodzin, imienin – powiedział metropolita Sawa. Dzięki serdecznej modlitwie wspominamy człowieka, który żył pośród nas, był bliski nam, wspólnie z nami pracował i trudził się na niwie Chrystusowej chwaląc Boga.

Wieczna pamięć księże Aleksandrze!

Ksiądz mitrat kmdr dr Aleksander Szełomow urodził się 7 kwietnia 1949 roku w Szczecinie jako potomek białej emigracji rosyjskiej z Sankt Petersburga. Kształcił się w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie oraz w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Odbył podyplomowe studia z zakresu dowodzenia w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 2012 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie obronił pracę doktorską zatytułowaną Duszpasterstwo prawosławne Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1995–2012. Absolwent podyplomowych studiów pedagogicznych ChAT w Warszawie i podyplomowych studiów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni z zakresu dowodzenia. Przez 25 lat prezes mazurskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Autor ponad 70. artykułów prasowych, w tym kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Prowadził zajęcia w Akademii Marynarki Wojennej. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1971 roku został proboszczem parafii Zaśnięcia Bogurodzicy w Wojnowie i Mrągowie. W 1982 roku objął stanowisko proboszcza parafii Opieki Matki Bożej w Olsztynie oraz dziekana Dekanatu Olsztyńskiego Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Przez piętnaście lat (1994–2009) był prawosławnym dziekanem Marynarki Wojennej (w stan spoczynku odszedł w stopniu komandora). W 2010 roku został dziekanem środowiska kombatantów, byłych więźniów politycznych, byłych żołnierzy zawodowych oraz oficerów rezerwy Wojska Polskiego.

Ksiądz Szełomow odznaczony był:

Krzyżem Pro Mari Nostro – odznaczenie przyznawane przez Ligę Morską i Rzeczną

Złotym Krzyżem Zasługi

Srebrnym Krzyżem Zasługi

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne zasługi w umacnianiu suwerenności i obronności kraju – nadał prezydent Aleksander Kwaśniewski (2001)

Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju

Ekumenicznym Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą

Orderem św. Brygidy

Medalem Pro Memoria – wyróżniony za współpracę ze Związkiem Sybiraków (2008)

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej, za osiągnięcia w działalności na rzecz społeczności lokalnej – nadał prezydent Bronisław Komorowski (2011)

Orderem świętych Cyryla i Metodego

Orderem św. Sergiusza z Radoneża II stopnia

Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia

Złotą Odznaką Zasłużonym dla Warmii i Mazur – nadana przez Wojewódzką Radę Narodową w Olsztynie

Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami (2017)

Cofnij